• Başlık Metni
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

1)Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belgedir.

2)Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
3)Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?

Genel destekli belgeler İçin;
 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel destekli belgeler İçin;
 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
4)Yatırım Teşvik Belgesi almak için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik belgesi almak için işletmemizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır dosya ve proje hazırlama konusunda işletmemiz sizlere gerekli bilgileri sağlayacaktır.

5)Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımım için devletten para alabilir miyim?

Yatırım Teşvik Belgesi nakit destek sağlayan bir belge değildir. Belge kapsamında devlet vergi alacaklarından belirli oranlarda indirim uygulayarak yatırımın en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

6)Yatırım Teşvik Belgesi alınması için ne kadar yatırım harcaması gereklidir?

Genel destekli yatırım Teşviklerinden faydalanmak için;
 1. ve 2. Bölgelerde asgari 1 Milyon TL lik; 3.4.5. ve 6. Bölgelerde asgari 500 bin TL lik yatırım harcaması öngörülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.
Bölgesel Teşvik Desteklerinden faydalanmak için; Sektöre ve illere göre farklılık gösterdiği için 4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi alınız.

7)Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımdır?

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi olan yatırımlardır. Stratejik yatırımlar, yasada belirlenen Kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

8)Stratejik Yatırım Kriterler nelerdir?

Aşağıdaki Kriterlerin tamamını birlikte sağlayan şirketlerin yatırımları stratejik yatırım kapsamında desteklenmektedir. İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak;
 1. Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
 2. Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan,
 3. Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu Kriter aranmaz),
 4. Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmayacaktır) imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.
9)Asgari sabit yatırım tutarı: Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan harcama tutarının, asgari sabit yatırım tutarı altında kalması halinde yapılacak işlem nedir?

Teşvik Belgesi kapsamında yapılan harcama tutarı, asgari sabit yatırım tutarından daha az olması halinde, yatırımcının teşvik belgesi iptal edilebilir. Yatırımcının yararlandığı destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

10)Teşvik belgesinin süresi ne kadardır?

Teşvik belgesinin süresi yatırım konusuna göre değişiklik gösterir. Ortalama 3 yıldır. Verilen süre içerisinde yatırım tamamlanamaz ise bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadar ek süre alınır.

11)Yatırım Teşvik belgeli projemiz için farklı kamu kuruluşundan destek alabilir miyiz?
Farklı kurumdan destek almışsak, Yatırım Teşvik Belgesi de alabilir miyiz?
Aynı yatırım konusu için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınması halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez. Düzenlenmişse iptal edilir.

12)Vergi borcumun olması yatırım teşvik belgesi almak için engel teşkil eder mi?

Vergi borcu, Yatırım Teşvik belgesi alımı için engel teşkil etmez. Ancak yatırımcının Türkiye genelinde yapılan sorgulamada SGK borcunun bulunması Teşvik Belgesi verilmesini engeller. SGK borcunun taksitlendirmesi ve taksitlerin düzenli ödeniyor olması halinde sorun olmaz.

13)Sabit yatırım tutarı hangi harcamalardan oluşur?

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) yatırım harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.

14)Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?

Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz.  Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

15)Yatırım Teşvik belgesi kapsamında taşıt araçları alınabilir mi?

Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup Apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınamaz.

16)Sadece Bina inşaat yapımı ve/veya satışı için yatırım teşvik belgesi alabilir miyim?

Sadece yatırım tesisinin inşa edilmesi (müteahhitlik hizmetleri), Yatırım Teşvik Belgesi alımı için yeterli değildir. Yatırım konusu ile üretim veya hizmetin gerçekleşiyor olması gerekmektedir.

17)Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında almayı düşündüğümüz makine ve teçhizatları finansal kiralama yolu ile alabilir miyiz?

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile alımı mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için asgarî iki yüz bin Türk Lirası olması gerekir.

18)Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat alınabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat alınamaz. İthalat Rejimi yasa ve tebliğlerine göre ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizatlar (karayolu nakil vasıtaları hariç)  teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

19)Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ithal edebilir miyiz?

Sektörel kısıtlamalar hariç olmak üzere Ekonomi Bakanlığınca proje bazında değerlendirilerek kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir.

20)Teşvik belgesi aldıktan sonra yatırıma başlamış sayılabilmemiz için ne yapmalıyız?

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, belge başvuru tarihinden başlayarak, belgede yazılı sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (elli milyon lira ise %10’u en az beş milyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekmektedir.

21)Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ne zaman başlar?

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından faydalanabilmek için belgenin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. Destek, tamamlama vizesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.

22)Aynı ildeki iki ayrı tesisimiz için yapmayı planladığımız yatırımlarımız için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyiz?

YTB kapsamı iki ayrı yatırımın altyapı bütünlüğünü sağlanacak şekilde projelendirilmesi halinde mümkündür. Ancak, aynı organize sanayi bölgesinde aynı yatırımcıya ait iki ayrı tesiste yapılacak yatırımlar için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmektedir.